مقصد : کوه دلو

تاریخ برگزاری : 1403/02/07

توجه : آخرین مهلت ثبت نام، پنجشنبه ساعت 17:00 می باشد. پس از این زمان امکان ثبت نام وجود ندارد.