مقصد : روستای کوهستانی کندازی

مدت زمان ثبت نام به اتمام رسیده است.